Przekaż 1,5% podatku

Dołącz do nas:

Regulamin

STATUT
Budowlanego Klubu Sportowego
w Bydgoszczy
(tekst jednolity – 28 czerwca 2014.)
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Budowlany Klub Sportowy, zwany dalej „BKS”, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej działającym na podstawie przepisów Ustaw:
1.z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie(Dz.U.z 15.07.2010r,nr 127.poz.857
2. z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz.855 z póź.zm),
3. z dnia 18 stycznia 1996r. Ustawy o kulturze fizycznej / tekst jednolity:
Dz. U. z 2007r., Nr 226, poz. 1675 z póź. zm),
4. z dnia 24 kwietnia 2003r. Ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie / Dz. U. Nr 9, poz. 873 z póź. zm/,
5. oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Terenem działania BKS jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz jest miasto Bydgoszcz.

§ 3 

Budowlany Klub Sportowy jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4

BKS opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
2. /uchylono/
§ 5

BKS może używać odznak i pieczęci z napisem: Budowlany Klub Sportowy –w Bydgoszczy na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 6

Godłem Budowlanego Klubu Sportowego jest herb miasta Bydgoszczy na tarczy biało-szarej z pasem czerwonym pośrodku z literą „B”. Barwami BKS są kolory: biało-szary z pasem czerwonym.

§ 7

BKS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowana, co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 8

1. Celem BKS jest:

Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród społeczeństwa a w szczególności młodzieży,
Tworzenie możliwości najlepszych warunków dla uprawiania sportu, stosowanie do zaistniałych warunków i społecznych potrzeb.

2. Działalność statutowa nie jest działalnością gospodarczą i prowadzona jest nieodpłatnie.

§ 9

1. BKS osiąga swe cele w szczególności poprzez:
Prowadzenie sekcji sportowych,
Organizowanie szkolenia sportowego dla zawodników sekcji sportowych,
Organizowanie zawodów i imprez sportowych, a także branie udziału w zawodach i imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
Propagowanie wśród społeczeństwa, w szczególności młodzieży, kultury fizycznej i sportu,
Zapewnienie zawodnikom sekcji sportowych stałej opieki sportowo-lekarskiej,
Współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie celów BKS
Prowadzenie działalności gospodarczej,
Prowadzenie działalności pożytku publicznego.
2. Działalność gospodarcza prowadzona jest w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, a wypracowany wskutek tego dochód w całości przeznaczony na te cele.

3. BKS prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1) działalność obiektów sportowych – PKD – 93.11.Z;
2) działalność klubów sportowych – PKD – 93.12.Z;
3) pozostała działalność związana ze sportem, polegająca na prowadzeniu działalności
związanej z promocją imprez sportowych – PKD – 93.19.Z
4) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji środków transportu, hoteli,
restauracji, wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych i sportowych oraz w zakresie
sprzedaży biletów na przedstawienia sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i
widowiskowe – PKD – 79.90.C;
5) działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, polegająca na prowadzeniu
centrów i klubów fitness – PKD – 93.13.Z;
6) działalność rozrywkowa i rekreacyjna, tj. organizowanie gier, pokazów, wystaw
tematycznych i innych imprez rekreacyjnych – PKD – 93.2
7) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, tj. eksploatacja automatów do gier
zręcznościowych, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, działalność miejsc do tańczenia – 

    PKD – 93.29.Z;

8) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, obejmujące
kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych prowadzone w
szkołach, na obozach i obiektach własnych i innych – PKD – 85.51.Z;
9) pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane z rozwijaniem własnych zainteresowań –
PKD – 85.59.B;
10) prowadzenie hoteli i innych podobnych obiektów zakwaterowania – PKD – 55.10.Z;
11) prowadzenie restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych, tj. kawiarni,
barów szybkiej obsługi i innych punktów sprzedaży posiłków i napojów–PKD – 
56.10.A;
12) prowadzenie ruchomych placówek gastronomicznych, tj. wózków z żywnością i
przyczep gastronomicznych – PKD – 56.10.B;
13) przygotowywanie i podawanie napojów, tj. prowadzenie barów – PKD – 56.30.Z;
14) pozostała usługowa działalność gastronomiczna, tj. prowadzenie stołówek, usługi
gastronomiczne świadczone w obiektach sportowych – PKD – 56.29.Z;
15) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) –
PKD – 56.21.Z;
16) pasażerski transport lądowy pozostały tj. czartery, przewóz wycieczek, turystów,
wynajem autokarów z kierowcą – PKD – 49.39.Z;
17) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, tj. budynkami
mieszkalnymi i niemieszkalnymi, mieszkaniami i gruntami – PKD – 68.20.Z;
18) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek bez kierowcy– PKD –
77.11.Z;
19) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych tj. autobusów, ciężarówek,
ciągników – PKD – 77.12.Z;
20) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – tj.,
przyczep, naczep i kontenerów – PKD – 77.39.Z;
21) działalność związana z organizacją targów i wystaw i kongresów, obejmująca
organizację, promocję i zarządzanie tymi imprezami – PKD – 82.30.Z;
22) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach tj. wyrobów i
dodatków odzieżowych – PKD – 47.71.Z;
23) sprzedaż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą
żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD – 47.11.Z;
24) sprzedaż detaliczna nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach –
PKD – 47.78.G;
25) działalność fizjoterapeutyczna – PKD – 86.90.A
26) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, polegająca na prowadzeniu działalności związanej z parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami i magazynami do przechowywania przyczep – PKD – 52.21.Z.
4. BKS prowadzi nieodpłatnie działalność pożytku publicznego, której przedmiotem jest:
1) działalność obiektów sportowych – PKD – 93.11.Z;
2) działalność klubów sportowych – PKD – 93.12.Z;
3) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
obejmujące kursy ,zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych
prowadzone w szkołach,na obozach i obiektach własnych i innych – PKD –
85.51.Z, 

§ 9 „a”

BKS nie może:
1/ Udzielać pożyczek lub zabezpieczać swym majątkiem zobowiązań w stosunku do swoich członków, członków organów (władz) lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”’
2/ Przekazywać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów (władz) lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3/ Wykorzystywać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów (władz) lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu BKS,
4/ Dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie BKS, członkowie jego organów (władz) lub pracownicy oraz ich osób bliskich. 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10

Członkami BKS mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym BKS .

§ 11

Członkowie BKS dzielą się na:

Członków rzeczywistych
Członków wspierających
Członków honorowych

§ 12

Członkiem rzeczywistym może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statut BKS.
Członkiem rzeczywistym może być osoba niepełnoletnia o ile przedstawi pisemną zgodę rodziców (opiekunów) bez praw określonych w § 16 ust. 1 i 2. 

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością BKS, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w BKS przez swojego przedstawiciela.

§ 14

Członkiem honorowym BKS może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w rozwój BKS lub położyła szczególne zasługi dla niego.

§ 15

Członków rzeczywistych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.
Godność członka honorowego nadawana jest przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 16

Członek rzeczywisty ma prawo:

Uczestniczyć w zebraniach BKS oraz wybierać i być wybieranym do wszystkich władz BKS,
Poddawać ocenie działalności BKS i jego Zarządu na Walnych Zebraniach, a także wysuwać postulaty i wnioski do Zarządu,
Korzystać ze wszystkich urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością BKS oraz innych udogodnień, jakie stwarza Klub swym członkom określonych przez władze Klubu,
Reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych oraz nosić odznaki i strój sportowy w barwach BKS.

§ 17

Do podstawowych obowiązków członka rzeczywistego należy:

Branie czynnego udziału w pracach Klubu, stosowanie do postanowień Statutu, regulaminów, uchwał i decyzji władz BKS,
Regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 18

Członek wspierający posiada prawa określone w § 16 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz BKS.

§ 19

Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki wymienione w § 16 i § 17.
Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.

§ 20

Członkostwo BKS ustaje na skutek:
1) Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
2) Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do BKS zgłoszonej na piśmie Zarządowi Klubu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
3) Skreślenie przez Zarząd z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego nieopłacenia składek przez okres przekraczający 6 miesięcy, z tym, że Zarząd Klubu jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu podając przyczyny skreślenia i pouczając o prawie wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosowanej uchwały,
4) Wykluczenia z BKS decyzją Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszania zasad etyki, nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz BKS,
5) Pozbawienia członkostwa w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków.
2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa Zarządu stosuje tryb postępowania, jak przy skreśleniu.

§ 21

1. Członkowie BKS za aktywną działalność, za uzyskane osiągnięcia i wyniki sportowe oraz za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków mogą być wyróżnieni i nagrodzeni:
a/ złotą, srebrną lub brązową odznaką zasłużonego dla BKS,
b/ dyplomem lub pisemnym podziękowaniem Zarządu Klubu,
c/ nagrodą pieniężną lub rzeczową.
2. Decyzje w sprawie wyróżnień i nagród wymienionych w ust.1 podejmuje Zarząd BKS na wniosek zarządów sekcji lub własnej inicjatywy w oparciu o ustalony regulamin nagród i wyróżnień.

§ 22

1. Za naruszenie zasad etyki, nieprzestrzeganie zasad statutu, regulaminów
i uchwał władz BKS mogą być nakładane na członków BKS następujące kary:
1) Upomnienie na piśmie
2) Ostrzeżenie
3) Nagana
4) Czasowe pozbawienie praw członkowskich
5) Czasowe pozbawienie prawa reprezentowania barw BKS w rozgrywkach
6) Czasowa bezwzględna dyskwalifikacja
7) Wykluczenie z BKS
2. Kary wymienione w ust.1 pkt. 5,6,7 dotyczą Członków BKS będących
czynnymi zawodnikami.

3. Decyzje w sprawach dotyczących kar podejmuje Zarząd Klubu po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego.
4. Ukarani członkowie BKS w terminie 14 dni od doręczenia im uchwały
Zarządu BKS o ukaraniu wraz z uzasadnieniem mogą odwołać się do
Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE KLUBU

§ 23

Władzami BKS są:

Walne Zebranie Członków
Zarząd Klubu
Komisja Rewizyjna

§ 24

Kadencja wszystkich władz, BKS trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Członkowie wybrani do władz BKS mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
Uchwały władz BKS jeżeli statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz BKS w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniony jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca pozostało więcej niż 6 miesięcy.
Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Zarządu nie jest powołany dotychczasowy Zarząd pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy Zarząd.

§ 25

1. Walne Zebranie Członków dzielą się na:
1) zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie
2) zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie
3) nadzwyczajne Walne Zebranie.
2. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu jeden raz
w roku.

3. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu
jeden raz na cztery lata.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie powołuje Zarząd Klubu:
1) Z własnej inicjatywy w razie nadzwyczajnej potrzeby,
2) Na żądanie, co najmniej 1/3 członków BKS
3) Na żądanie Komisji Rewizyjnej
5. O terminie i miejscu zwyczajnych Walnych Zebrań, Zarządu Klubu zawiadamia członków, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem, a o nadzwyczajnym Zebraniu, co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.
6. W przypadku, gdy liczba członków BKS przekroczy 200 osób, Walne
Zebranie Członków zostaje zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych
w trybie i na zasadach, które określi każdorazowo uchwała Zarządu Klubu.
Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
7. Walne Zebranie członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§ 26

Do prawomocności uchwał Walnego Zebrania konieczna jest obecność w pierwszym terminie 1/3 członków ,a w drugim terminie prawomocne uchwały zapadają bez względu na ilość obecnych na Walnym Zebraniu.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:
Wybór i odwoływanie członków Zarządu i komisji Rewizyjnej Klubu,
Uchwalenie programu i głównych kierowników działania BKS,
Uchwalenie statutu i jego zmian,
Uchwalenie budżetu,
Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań BKS,
Udzielenie absolutorium ustępującym władzom,
Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu Klubu,
Nadawanie i pozbawienie godności członka honorowego,
Opiniowanie zamierzonych przez Zarząd decyzji w sprawie nabycia lub zbycia środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę ustaloną przez Walne Zebranie Członków,
Podejmowanie uchwał o przynależności Klubu do innych organizacji,
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu BKS i przeznaczeniu jego majątku,
Podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych, w statucie dla innych władz. 

§ 28

Zarząd BKS –składa się z 5-7 Członków osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa oraz dwóch innych wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Jeżeli Zarząd liczy, co najmniej 7 osób, może ze swego grona powołać Prezydium. W skład Prezydium wchodzą osoby określone w ust.1.
Prezes BKS kieruje pracami Zarządu i Prezydium.
Zasady i tryb działania Zarządu i jego Prezydium ustala Regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.
Prezydium Zarządu kieruje działalnością BKS w okresie między posiedzeniami Zarządu.
Zarząd może do prowadzenia spraw BKS tworzyć biuro.
Zarząd powołuje i odwołuje Dyrektora Klubu i w umowie o pracę określa jego kompetencje, zakres uprawnień, odpowiedzialności oraz wynagrodzenie.

§ 29

Biurem BKS kieruje Dyrektor Klubu.
Pracowników zatrudnia Dyrektor Klubu.
Szczegółowe zasady działania Biura określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 30

Zarząd reprezentuje BKS na zewnątrz, zarządza gospodarką i środkami finansowymi w ramach uchwalonego budżetu oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę Klubu.
Do zakresu działania Zarządu BKS należy w szczególności:
1) Ustalanie okresowych planów działalności oraz preliminarzy budżetowych Klubu w oparci o uchwały Walnego Zebrania,
2) Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu oraz odpowiednim władzom państwowym,
3) Zarządzanie majątkiem i funduszami BKS, podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
4) Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz BKS,
5) Podejmowanie decyzji w sprawach przystąpienia BKS do związków sportowych oraz innych stowarzyszeń i organizacji,
6) Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Klubu.
7) Ustalenie wysokości stawek członkowskich

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem Kontroli wewnętrznej BKS i działa na podstawie Statutu oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu Przewodniczącego i jego zastępcę.
4. Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba, która:
a/ nie jest członkiem Zarządu BKS,
b/ nie pozostaje z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
c/ nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

5.Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r.o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi / Dz. U. Nr 26, poz.306 – z późniejszymi zmianami/.

6.Jeżeli z upływem kadencji nowy skład osobowy Komisji Rewizyjnej nie jest powołany dotychczasowa Komisja Rewizyjna pełni wszystkie funkcje do chwili objęcia ich przez nowy skład Komisji Rewizyjnej.

§ 32

Do zadań komisji rewizyjnej należy:
1. Kontrola całokształtu działalności finansowo-gospodarczej BKS,
2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o stanie gospodarki oraz działalności BKS, a także stawianie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3. Kontrola opłacania składek członkowskich oraz wpisowego.

ROZDZIAŁ V
SEKCJE SPORTOWE KLUBU

§ 33

W celu stworzenia członkom możliwości uprawiania różnych dyscyplin sportu i prowadzenia szkolenia specjalistycznego, Zarząd BKS powołuje sekcje sportowe.

§ 34 

Sekcja może prowadzić działalność gospodarcza, posiadać subkonto w banku.
Na dochody sekcji składają się składki członkowskie, wpływy organizacji imprez, darowizny od sponsorów, wpływy z działalności gospodarczej itp. Wprowadzane dochody w całości przeznaczone na działalność statutową sekcji. Sekcje mogą na podstawie uchwały swoich zarządów przeznaczyć część środków na cele ogólne BKS lub wsparcie finansowe innej sekcji.

§ 35

Sekcja może zawierać porozumienia dotyczące finansowania działalności przez sponsorów w tym indywidualnego sponsoringu zawodników, reklam na obiektach BKS po uzgodnieniu z Dyrektorem Klubu. Powyższe porozumienia muszą być zaakceptowane przez Zarząd BKS.
Za zgodą Zarządu BKS sekcje mogą używać w rozgrywkach sportowych nazwy BKS z dodatkiem innej nazwy.

§ 36

Działalność gospodarczo-finansowa sekcji prowadzona jest w oparciu o ustalenia Zarządu BKS.
Gospodarka finansowa-materiałowa sekcji powinna być prowadzona według obowiązujących przepisów oraz podlega nadzoru i Zarządu BKS.
Ewidencję dochodów i kosztów sekcji prowadzi centralnie księgowość BKS .

§ 37

Sekcja może rozwijać działalność w zakresie sportu kwalifikowanego po spełnieniu warunków wynikających z aktualnych obowiązujących ustaw o sporcie kwalifikowanym. Zgodę na jej utworzenie wydaje Zarząd BKS. Podobnie Zarząd BKS wydaje zgodę na połączenie sekcji z sekcją innego klubu sportowego określając jednocześnie warunki połączenia.

§ 38

Władzami sekcji sportowej są:
Walne Zebranie Członków sekcji
Zarząd sekcji 

 § 39

Walne Zebranie Członków sekcji zbiera się, co najmniej raz w roku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie sekcji może być zwołane w każdym czasie na polecenie Zarządu Klubu, a także z inicjatywy Zarządu sekcji lub żądania 1/3 członków sekcji.

§ 40

Walne Zebranie członków sekcji:
Wybiera i odwołuje członków zarządu sekcji
Ustala plany działalności sekcji
Uchwala wnioski i postulaty pod adresem Zarządu BKS i Walnego Zebrania.

§ 41

Zarząd sekcji wybierany jest przez Walne Zebranie Członków sekcji w głosowaniu tajnym lub za zgodą zwykłej większości obecnych na zebraniu w głosowaniu jawnym na okres dwóch lat.
Zarząd sekcji składa się z przewodniczącego sekcji, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarza i 1-2 członków.
Zarząd sekcji działa na podstawie regulaminu przez siebie uchwalonego, a zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.

§ 42

Do kompetencji Zarządu sekcji w szczególności należy:
Ustalenie okresowych planów działalności sekcji
Kierowanie działalnością sekcji
Składanie sprawozdań z działalności sekcji Zarządowi Klubu
Nadzorowanie pracy kadry trenerów, instruktorów i innych etatowych pracowników sekcji sportowej
Podejmowanie decyzji w sprawach działalności sekcji nie zastrzeżonych do kompetencji władz Klubu.

§ 43

W przypadku prowadzenia działalności niezgodnej ze statutem, brakiem osiągnięć sportowych, ograniczeniem funduszy na działalność Klubu a także innych ważnych przyczyn Zarząd BKS może podjąć uchwałę o zawieszeniu lub likwidacji sekcji sportowej.
Decyzja o zawieszeniu lub likwidacji sekcji wymaga zatwierdzającej uchwały Walnego Zebrania Członków.
Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK KLUBU

§ 44

Majątek BKS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłami powstania majątku BKS są:
1) Opłaty, wpisowe i składki członkowskie
2) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu BKS
3) Dotacje
4) Darowizny, zapisy i spadki
5) Wpływy z działalności statutowej
6) Wpływy z działalności gospodarczej

§ 45

Dla ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu BKS wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub upoważnionego przez Zarząd innego członka Zarządu.
Dla ważności oświadczeń woli w innych sprawach wymagane są dwa podpisy: Prezesa lub wiceprezesa i sekretarza lub upoważnionego przez Zarząd innego członka Zarządu. 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§ 46

Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu BKS przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
Uchwalenie Statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie BKS mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostaną umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu BKS Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku BKS .